สโมสรโรตารีสุขุมวิท

โรตารี สากล ( Rotary International , R.I. ) ก่อตั้งครบ 100 ปี เมื่อ พ.ศ. 2547 ซึ่งในประเทศไทย โรตารี ภาค 3350 ( District 3350 R. I.) ในสมัยของอดีตผู้ว่าการภาค รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ กำหนดการขยายสโมสรเป็นเป้าหมายสำคัญของภาค 3350 ซึ่งท่านมีนโยบายที่จะขยายสโมสร 10 สโมสร ภายในปี 2546 – 47 ใน 10 สโมสรที่ได้ตั้งใจจะก่อตั้งคือ ในเขตถนนสุขุมวิท ท่านจึงได้มอบหมายให้ อน.ดร. ธวัชชัย วงศ์ศรีมงคล จากสโมสร โรตารี บางรัก ให้เป็นผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาคในการก่อตั้งสโมสร ในระยะเวลาอันจำกัด อน.ดร. ธวัชชัย วงศ์ศรีมงคล ในฐานะผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาค ได้ชักชวนสมาชิกมุ่งหวัง 5 ท่าน เป็นแกนนำในการริเริ่มก่อตั้งสโมสร คือ คุณ ทำเนาว์ วะสีนนท์ , อาจารย์ ลักขณา ตะเวทิกุล , คุณ กรรณิการ์ หนุนภักดี , คุณ สุชาติ ศุภสวัสดิ์กุล และ ทพ. วีระพงศ์ สุขุมาลจันทร์ และในที่สุดก็สามารถก่อตั้งสโมสร โรตารี สุขุมวิท ภาค 3350 โรตารีสากล ( Rotary Club of Sukhumvit Bangkok , District 3350 R.I. ) ได้สำเร็จ และได้รับสารตราตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 ซึ่งถือเป็นสโมสรอันดับที่ 84 ของภาค 3350 จากจำนวนสโมสรทั้งหมด 88 สโมสร ในปี 2546 – 2547

คณะกรรมการบริหารสโมสรได้ลงมติให้มีการประชุมทุกวันพุธ เวลา 19.00 น. ณ โรงแรม อิมพีเรียลธารา ซ.สุขุมวิท 26 โดยมอบหมายให้ อาจารย์ลักขณา ตะเวทิกุล เป็นนายกก่อตั้ง

Share This