(บรรยายภาพ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จประทับอยู่ในการประชุมก่อตั้ง สโมสรโรตารีกรุงเทพ ณ พระราชวังพญาไท

สองทศวรรษหลังจากโรตารีได้ถือกำเนิดขึ้นในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 (ค.ศ.1905)

ในบริเวณภาคพื้นแหลมทอง โรตารีได้ไปเริ่มก่อตั้งสโมสรแห่งแรกที่นครกัวลาลัมเปอร์ ในปี พ.ศ. 2471 (ค.ศ.1928) โดย โรแทเรียน เจมส์ ดับบลิว. เดวิดสัน แห่งสโมสรโรตารีแคลแกรี่ เมืองอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา (Rtn James W. Davidson, Rotary Club of Calgary, Alberta, Canada) ได้รับการแต่งตั้งจากโรตารีสากลเป็นผู้แทนพิเศษผู้มีอำนาจเต็ม (General Commissioner) ในการก่อตั้งสโมสรโรตารี เดินทางมายังภาคตะวันออก เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการก่อตั้งสโมสรต่างๆ ในภูมิภาคแถบนี้ และประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสโมสรโรตารีถึง 7 สโมสรในสหพันธ์รัฐมลายูภายในเวลาสองปี หลังจากนั้นจึงได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

เจมส์ ดับบลิว. เดวิดสัน ได้ขอพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อกราบทูลถวายเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของโรตารีให้ทรงทราบโดยละเอียด อีกทั้งยังได้ขอให้พระองค์ประทานพระดำริในอันที่จะก่อตั้งสโมสรโรตารีแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย

เสด็จในกรมฯ ทรงมีพระราชดำริเห็นชอบในอุดมการณ์ของโรตารี ดังนั้น สโมสรโรตารีแห่งแรกในประเทศไทย จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2473 (ค.ศ.1930) เรียกชื่อว่า “สโมสรโรตารีกรุงเทพ” มีสมาชิกก่อตั้งรวม 69 ท่าน ซึ่งมีสัญชาติต่างๆ อยู่ถึง 15 ชาติด้วยกัน การประชุมก่อตั้งได้จัดทำขึ้น ณ พระราชวังพญาไท (ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร) โดยเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ทรงรับเป็นนายกก่อตั้งสโมสร

นับเป็นประวัติการณ์ของโลกโรตารีในยุคนั้น ที่องค์พระประมุขแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระกรุณาเสด็จไปประทับร่วมอยู่ในงานประชุมก่อตั้งในครั้งนั้นด้วย ยังความภาคภูมิใจให้แก่ชาวโรตารีต้องน้อมรับใส่เกล้าถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น

(ตัดตอนจากหนังสือ ณ ศูนย์ฯ ของเรา)

พระบรมราโชวาท พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภ์สโมสร โรตารี ในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงชนชาวไทยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสโมสรโรตารีในประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมถ์ และได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่า

ชาวโรแทเรียน คือ ผู้มีสัญลักษณ์ และเป็นตัวอย่างในการเสาะแสวงหาความก้าวหน้า และความมั่นคงแห่งมนุษย์ธรรม โดยหน้าที่อันแสนหนักของท่านทุกๆ คน ซึ่งมีธุรกิจ และวิชาชีพแตกต่างกัน หันมาร่วมมือกัน โดยความพยายามอย่าง ยิ่งยวดที่จะหาวิถีทาง และความมุ่งหมายอันพึงปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งมาเผชิญหน้าเราในยุควิกฤตการณ์เช่นนี้

         

         พระราชทานในโอกาสที่โรแทเรียนเข้าเฝ้าฯ งานฉลอง 50 ปี ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2523

Share This